2021-06-26

په نړيواله کچه زموږ علمي اړيکي!

میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسه تل هڅه او کوښښ کوي

چي په علمي او اکاډمیکو برخو کي لا هم پر ظرفیت لوړونه کار وکړي او علمي اړيکي په نړیواله توګه پراخي کړي.

په لاندي چارټ کي تاسو هغه نړیوال علمي نهادونه وینئ

چي ميرويس نیکه لوړو زده کړو مؤسسه ورسره د همږغۍ او همکارۍ تفاهم لیکونه لري.

په نړيواله کچه زموږ علمي اړيکي!نور اړوند خبرونه
2024-Jun-17