پیژندنه

په ټولنه کي دموجودي تقاضأ اواړتياوو مطابق باکيفيته تحصيلي چوپړونه وړاندي کول ديوه هيواد د ټولو تحصيلي بنسټونو د نصاب او درسي محتوياتو پايښت لرونکي بدلون، کتني او ښه والي ته اړتيالري.

لکه څرنګه چې هيواد والو ته روښانه او جوته ده چې د سياسي، ټولنيزو، اقتصادي، فرهنګي او کلتوري پرمختياوو اساسي بنا سياسي او حقوقي بنسټونه تشکليوي نو په همدي اساس په يو ټولنه کي د اشخاصو حقوقي او سياسي وده اړين او ضروري ګنل کيږي. د سياسي او حقوقي ودې د پرمختګ لپاره د حقوقو او سياست په علم پوه او مسلکي کادرونو ته ډيره اړتيا سته  او د دي مسلکي خلګو د روزلو لپاره مسلکي او علمي څانګو ته اړتيا ليدل کيږي چې د همدغه احتياج پر بنسټ او مبنأ د ميرويس نيکه د لوړو زده کړو مؤسسه کي د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي  ته ډير زياته اړتيا وه، د دي ضرورت په نظر کي نيولو سره د ميرويس نيکه لوړو زده کړو مؤسسي مشرتابه دا وپتيله چې په کندهار کي د خپل فعاليت سره سم په لومړي ځل د کندهار ولايت لپاره د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي په  ميرويس نيکه لوړو زده کړومؤسسه کي تأسيس او عملأ يې پيل کړي.

دافغانستان تحصيلي بنسټونو هم يووخت دسيمي اونړۍ په سطح باکيفيته اوپه نړيواله کچه برابر تحصيلي چوپړونو چمتو کول، بدبختانه د څو وروستيو لسيزو په اوږدوکي ددوامداره جنګونو اوستونزو له کبله نده توانيدلي چي دخپلو تحصيلي نهادونوپه حالت اوتحصيلي نصاب کي عمده بدلونونه منځ ته راوړي.

د ميرويس نيکه لوړو زده کړو مؤسسي د حقوقو او سياسي علومو پوهنځۍ  د سهيل لويديزي حوزې د تقا ضأ او اړتياوو په نظر کي نيولو سره او د موجوده ستونزو د حل لپاره  په ۱۳۹۰کال کي منځ ته راغله او ورسره هم محاله يي عملي چاري پيل کړي.


2023-May-29