د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی کمیټې

د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی کمیټې

د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی د کمېټو جوړښت او پېژندنه

د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی په خپل جوړښت کي (۱۰) فرعي کمېټې او يوه اداري شورا لري لري، هره کمېټه په ځانګړې ساحه کي د دندو د لايحې مطابق فعاليت کوي، کمېټې د پوهنځی په حکومتولۍ کي ځانګړې مرسته کړېده.

منشي

مشر/ مسؤل

شورا / کمېټه

شميره

نويد احمد حيدري

فرهاد داوري

 علمي شورا

1

نثار احمد درانی

فرهاد داوري

د نصاب او ارزونې کميټه

2

احمد خالد وحدت

فرهاد داوري

  دکيفيت لوړاوي کمېټه

3

بسم الله فيضي

محمد صادق حريفال

دستراتيژيک پلان کمېټه

4

عبدالواسع حسين

احمد ظفر درانی

د څيړنې کمېټه

5

محب الله هوتک

شريف الله میثاق

د نشراتو او فرهنګي چارو کمېټه

6

محمد اسماعیل کوثر

محب الله هوتک

د بريښنايې زده کړو کمېټه

7

فريد احمد شيرزاد

نعمت الله حسني

 دنظم اوديسپلين کمېټه

8

بسم الله فيضي

فرهاد داوري

د محصلانو کمېټه

9

نذير احمد قريشي

مير احمد رحلت

د ازموينو کمېټه

10

 

 


2024-Jul-21