د اقتصاد پوهنځی سیر علمي

د اقتصاد پوهنځی سیر علمي
  • هغه محصلین چي تردي مهاله اقتصاد پوهنخی فارغ کړي تقریباً ۹۵٪ یي په دندو بوخت دي.
  • هغه فارغ محصلین چي په دندو بوخت دي، دنده او تحصیلات یی تقریباً ۸۵٪ مسلکي مطابقت لري.
  • د اقتصاد پوهنځی ټول محصلین تر فراغت مخکي علمي چيړني اجرا کوي.
  • د اقتصاد پوهنخی محصلین د بیلابیلو تفاهمنامو له مخي صعتي، تجارتي او خدماتي ساحو ته د عملي سیرونو لپاره استول کیږي.
  • د اقتصاد پوهنځی استادان او محصلین د ورځنی اړتیا اړوند علمي بحثونه او مناظري وړاندي کوي.
  • د اقتصاد پوهنخی د ماستر استادانو د تعداد کچه مخ په لوړیدو ده تقریباً نیم استادان ماستري لري.
  • اقتصاد پوهنخی د لومړي ځل لپاره یو بشپړ کریکولم جوړ او د وزارت لخوا تایید شوی دی. چي ممکن په هیواد کي یي ساری نه وي.

2023-Dec-07