د قضاء او څارنوالي په برخه 

 

 قضا او څارنوالي څانګه د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي په چوګاټ کي  يو اساسي، تخصصي او فارغ ورکوونکي ديپارتمنت شمير ل کيږي نه يوازي دا چي په سياسي، رهبري او اداري برخو کي له ستونزو سه مخ يوو هم دارنګه د  هيواد په قضايي سيسټم د بي شميره ستونزو سره مخ يوو چي د عمدغه ستونزو د رفع کولو لپاره  د ټولني په عدلي ، قضايي ،حقوقي او اړوند  په برخو کي د مسلکي کسانو نه شتون يو لويه  خلا بلل کيږي نو د ټولني په مختلفو برخو کي لکه په حقوقي، قضايي، عدلي  او اړونده نورو برخو کي د خلا ډکولو لپاره د قضا‌‌ء او څارنوالي څانکي ته اړتيا ليدل کيږي چي په فعاليت پيل وکړي نو د همدغه اساسي اړتياوو په بنا لازمه بلل کيږي چي د حقوقو او سياسي علومو په پونځي کي همدغه ډيپارتمنت ايجاد سي او محصلين په کي جذب سي او وروسته ټولني ته د متحصصو او متهعدو کسانو په ډول د خدمت لپاره وړاندي سي.


2024-May-25