د طب پوهنځی تدريسي نصاب

د طب پوهنځی تدريسي نصاب

دPCB  ټولګي لومړی سمستر

کود نمبر

مضامین

نظري

عملي

کریدت

Mc 20001

فزیک

۲

۲

۴

Mc 10002

کیمیا

۲

۲

۴

Mc 10001

بیولوژی

۲

۲

۴

Mc 10004

ترمینالوژی

۰

۴

۴

Mc 10005

کمپیوتر

۰

۱

۱

Mc 10006

اسلامي ثقافت

۳

۰

۳

 

مجموعه

۹

۱۱

۲۰

 

د PCB دوهم سمستر

کود نمبر

مضا مین

نظری

عملی

کریدت

Mc 20002

فزیک

۲

۲

۴

Mc 20002

کیمیا

۲

۲

۴

Mc-20001

بیولوژی

۲

۲

۴

Mc 20006

اسلامي ثقافت

۴

۰

۴

Mc 30007

جینتیک

۱

۱

۲

Mc 20004

ترمینالوژی

۰

۲

۲

Mc 20005

کمیپیوتر

۰

۱

۱

مجموعه

۱۱

۱۰

۲۱

 

د لومړي ټولګي لومړی سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 30008

اناتومی

۳

۲

۵

Mc 30008

هستولوژی

۲

۲

۴

‍ Mc 30010

امبریولوژی

۱

۱

۲

Mc 30011

بیوفزیک

۱

۱

۲

Mc 30004

ترمینالوژی

۰

۴

۴

Mc 30006

اسلامي ثقافت

۴

۰

۴

مجموعه

۱۱

۱۰

۲۱

 

د لومړي ټولګي دوهم سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 40008

اناتومی

۳

۲

۵

Mc 40008

هستولوژی

۲

۲

۴

Mc 40012

فیزیولوژی

۳

۱

۴

Mc 40013

اخلاق طبابت

۱

 

۱

Mc 40004

ترمینالوژی

۰

۳

۳

Mc 40006

اسلامي ثقافت

۳

۰

۳

مجموعه

۱۲

۸

۲۰

د دوهم ټولګي لومړی سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 50008

اناتومی

۳

۲

۵

Mc 50012

فیزیولوژی

۳

۱

۴

‍ Mc 50014

بیوشیمی

۲

۲

۴

Mc 50014

میکرو بیولوژی

۲

۲

۴

Mc 50006

اسلامي ثقافت

۴

۰

۴

مجموعه

۱۴

۷

۲۱

               

 

 

 

 

د دوهم ټولګي دوهم سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 60012

فیزیولوژی

۳

۱

۴

Mc 60014

بیوشیمی

۲

۳

۴

Mc 60014

میکرو بیولوژی

۲

۳

۴

Mc 60017

پتالوژي

۳

۳

۵

Mc 60006

اسلامي ثقافت

۲

۰

۲

مجموعه

۱۲

۷

۱۹

 دریم ټولګي لومړی سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 70017

پتالوژي

۲

۱

۳

Mc 70018

فارمکولوژي

۲

۱

۳

Mc 70016

پرازیتو لوژي اوایمیونولوژی

۱

۱

۲

Mc 70022

داخله

۲

۲

۴

Mc 70023

جراحی

۲

۲

۴

Mc 70019

عامه روغتیا

۱

۱

۲

Mc 70006

اسلامي ثقافت

۲

۰

۲

مجموعه

۱۲

۸

۲۰

                   

د دریم ټولګي دوهم سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 80017

پتالوژی

۲

۲

۴

Mc 80018

فارمکولوژی

۲

۲

۴

Mc 80022

داخله

۲

۲

۴

Mc 80023

جراحی

۲

۲

۴

Mc 80019

عامه روغتیا

۱

۱

۲

Mc 80006

اسلامي ثقافت

۲

۰

۲

مجموعه

۱۱

۹

۲۰

د څلورم ټولګي لومړي سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 90024

انتاني ناروغۍ او توبرکلوز

۲

۲

۴

Mc 90018

فار مکولوژی

۱

۱

۲

Mc 90022

داخله

۲

۲

۴

Mc 90023

جراحی

۲

۲

۴

Mc 90025

رادیولوژی او انځور اخیستنه

۱

۱

۲

Mc 10026

ولادی

۱

۱

۲

Mc 90019

عامه روغتیا

۱

۱

۲

مجموعه

۱۰

۱۰

۲۰

                 

 

 

 

 

د څلورم ټولګي دوهم سمستر

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 10028

انستیزی

۱

۱

۲

Mc 10029

یورولوژي

۱

۱

۲

Mc 10022

داخله

۲

۲

۴

Mc 10023

جراحی

۲

۲

۴

Mc 10025

رادیو لوژی او انځور اخیستنه

۱

۱

۲

Mc 90026

ولادی

۱

۱

۲

Mc 10030

د پوستکي ناروغۍ

۲

۱

۳

Mc 10019

عامه روغتیا

۱

۱

۲

مجموعه

۱۱

۱۰

۲۱

 

د پنځم ټولګي لومړی سمستر

           

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

Mc 11022

داخله

۱

۱

۲

Mc 11023

جراحی

۲

۲

۴

11031

د ماشومانو داخله

۱

۱

۲

Mc 11027

نسایًی

۱

۱

۲

Mc 11035

تروماتولوژی

۱

۱

۲

Mc 11034

د غوږ،پزي او ستوني ناروغۍ

۲

۱

۳

Mc11036

عصبی

۱

۱

۲

Mc 11037

عصبی جراحي

۱

۱

۲

Mc 11019

عامه روغتیا

۱

۱

۲

مجموعه

۱۱

۱۰

۲۱

د پنځم ټولګي دوهم سمستر

           

کود نمبر

مضامین

نظری

عملی

کر یدت

 

Mc 12022

داخله

۱

۱

۲

 

Mc 11032

د ماشومانو جراحی

۱

۱

۲

 

12031

د ماشومانو انتاني ناروغۍ او نیونیتالوجی

۲

۲

۴

 

Mc 12027

نسائی

۱

۱

۲

 

Mc 12033

اورتوپیدی

۱

۱

۲

 

Mc 11038

د سترګو ناروغۍ

۲

۱

۳

 

Mc 11039

عقلی (رواني ناروغۍ)

۱

۱

۲

 

Mc 12021

عدلی طب

۱

۱

۲

 

Mc 12020

Behavioral Sciences

۱

۰

۱

 

 

           

Mc 12019

عامه روغتیا

۱

۱

۲

 

 

           

مجموعه

 

۱۲

۱۰

۲۲

 

د ستاژ برخه 

           

شمیره

مضمونونه

د ستاژ موده (اوونۍ)

شمیره

مضمونونه

 

د ستاژ موده (اوونۍ)

1

داخله

۱۰

8

عقلي عصبي

 

۲

2

جراحي

۸

9

انتاني ناروغی

 

۲

3

د ماشومانو داخله

۶

10

توبرکلوز

 

۲

4

نسايی او ولادي

۵

11

عدلي طب

 

۲

5

د پوستکي ناروغی

۲

12

عامه روغتیا

 

۲

6

سترګه

۲

13

فزيوتراپي

 

۱

7

غوږ،پزه اوستونۍ ناروغۍ

۲

14

نسخه لیکنه

 

۲


2024-Jun-16