د مؤسسي د څیړنو پرمختګ او نوښتونو کمیټه:

د څیړنې پرمختګ او نوښتونو کمیټه د پریکړې کولو او د څیړنو د پالیسۍ عالي اداره ده او د وړاندیز شوي څیړنیزو پروژو د بیاکتنې واک لري. د څیړنې شورأ د پوهنځیو له وړ استازو او استادانو څخه جوړه ده.

 • دندې:
 • د لوړو زده کړی مؤسسی د ټولو لوایحو او مقرراتو مرعاتول.
 •  هدف ته د رسیدو لپاره د ټولو پلانونو ترتیب، تطبیق، څارنه او راپور ورکول.
 • د څیړنو د میتودونو سره د بلدتیا په موخه د علمي نهاد په کچه منظم مجلسونه او ناستي دایرول او د هغوي تشویق.
 • د امارتی او خصوصی علمي نهادونو سره ښي اړیکي او د هغو په مرسته د بیلابیلو ورکشاپونو او سیمینارونو دایرول
 • د څیړنې د مونوګرافونو او علمي مقالو د لیکلو لپاره د مؤثرو مقررو او او طرحو ترتیبول.
 • د څیړنی په برخه کي د محصلینو او استادانو لپاره د علمي سیالیو لپاره زمینه برابرول او پدی برخه کي د هغوی ملاتړ.
 •  د استادانو د لیکل سوو او ژباړل سوی درسي کتابونو چاپول.
 • د علمي نهاد اړوند ادارو په مرسته د څیړونکو لپاره د څیړنو ممکنه زمینه برابرول.
 • د څیړونکو د ښی ګټي اخیستني په موخه د کورنیو او باندنیو سرچینو څخه د څیړونو د اسنادو او راپورونه ترلاسه کول.
 • د لوړو زده کړو د وزارت د نشراتی تګلاری په رڼا کي د علمي مجلی او نورو نشراتو پواسطه د عامه پوهاوی په خاطر د څیړونو د پایلو او نتایجو نشرول.
 • د څیړنو د لاسته راغلیو پایلو او نتایجو شریکول د ټولنی سره د علمي کنفرانسونو، د علمي نهاد د علمي مجلو او د علمي نهاد د ویب سایت د لاری.
 • د ټولنی د ستونزو د حل لپاره د اړینو څیړنو لستول، د څیړنو د ټول پوښتنو له لاری. او د هغو ترتیبول.
 • د مرسته کوونکو څخه د دوی د پر له پسې مرستو د را جلبولو په موخه د وړاندی سوو پروژو لپاره د پروپوزلونو لیکل او ترتیبول.
 • د مؤسسي د نوښتونو او پرمختونو مدیریت کول (پلان، راپور، هڅونه او نور)
 • د ټولو هغه چارو سرته رسول چي د دندی اړوند د مربوطه آمر له خوا ورسپارل کیږي.

 

 • موخي: د شواهدو پر بنسټ د لوړ کیفیت او پالیسۍ پوري اړوند څېړني برابرول، په فعاله توګه ددغه څېړنو پایلي خپرول او د څېړنو او زده کړي کلتور خپرول.
 • لرلید: د مبرږیس د لوړو زده کړو مؤسسی څیړنیز مرکز به د هیواد او سیمی په کچه یو مخکښ څیړنیز مرکز وی. چي د علمي څيړنو په وسیله به د هیواد پرمختګ لپاره خدمتونه کوي.
 • ماموریت: د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې د څېړنیزو او علمي فعالیتونو لپاره ممکنه اسانتیاوي برابرول، اړیکو ته پراختیا ورکول او  د څېړنیزو فعالیتونو انسجام.
 • د پوهنځیو د کچٍي د څیړنو، نوښتونو او پرمختیا کمیټی: میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسه دری پوهنځی لري چې په هره پوهنځي کي یوه د څیړنو، پرمختګ او نوښتونو کمیټه شتون لري. د پوهنځیو یادي کمیټي د مؤسسي د کچي کمیټي سره همغږي لري.

2024-Jul-21