د اقتصاد پوهنځی تدريسي نصاب

د اقتصاد پوهنځی تدريسي نصاب

د اقتصاد پوهنځی د BBA څانګي کریکولم

لومړی سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

نلري

اساسي

48

0

48

3

EC110

د لوی اقتصاد اساساتI

1

نلري

اساسي

48

0

48

3

EC120

د کوچني اقتصاد اساسات I

2

نلري

اساسي

48

0

48

3

EC160

احصائیه I

3

نلري

اساسي

32

0

32

2

Ec130

محاسبه I

4

نلري

اساسي

32

0

32

2

EC140

ریاضی I

5

نلري

عمومي

32

0

32

2

EC150

انگلیسی I

6

نلري

اساسي

32

0

32

2

EC170

اقتصادي سنجشونه

7

نلري

عمومي

16

0

16

1

1

ثقافت اسلامی

8

 

 

288

0

288

18

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

دوهم سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

نلري

اساسي

48

0

48

3

Ec270

د عامه مالي چارو اساسات

1

د کوچني اقتصاد اساسات I

اساسي

48

0

48

3

EC220

د کوچني اقتصاد اساسات II

2

د لوی اقتصاد اساساتI

اساسي

32

0

32

2

EC210

د لوی اقتصاد اساسات II

3

احصائیه I

اساسي

32

0

32

2

EC260

احصایئه II

4

نلري

اساسي

32

0

32

2

EC280

مبادی حقوق

5

محاسبه I

اساسي

32

0

32

2

EC230

محاسبه II

6

ریاضی I

اساسي

32

0

32

2

EC240

ریاضی II

7

نلري

عمومي

16

0

16

1

2

ثقافت اسلامی

8

انگلیسی I

عمومي

16

0

16

1

EC250

انگلیسی II

9

 

 

288

0

288

18

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

دریم سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

احصایئه II

اساسي

48

0

48

3

EC340

احتمالات I

1

د لوی اقتصاد اساسات II

تخصصي

48

0

48

3

EC350

پولی اقتصاد

2

نلري

اساسي

48

0

48

3

EC260

د اقتصادي نظریاتو تاریخ

3

د کوچني اقتصاد اساسات II

اساسي

48

0

48

3

EC310

کوچنی اقتصاد

4

مالي محاسبهI,II

تخصصي

48

0

48

3

EC320

سنجش مصرفI

5

انگلیسی II

اساسي

32

0

32

2

EC330

انګلیسي د تجارت لپارهI

6

نلري

عمومي

16

0

16

1

3

ثقافت اسلامی

7

 

 

288

0

288

18

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

څلورم سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

سنجش مصرفI

تخصصي

48

0

48

3

EC440

سنجش مصارفII

1

د کوچني اقتصاد اساسات II

اساسي

48

0

48

3

EC410

لوی اقتصاد

2

نلري

اساسي

32

0

32

2

EC460

د منجمنټ اساسات

3

اقتصادي سنجشونه، ریاضي

تخصصي

32

0

32

2

EC470

سرمایه گذاری

4

مبادي حقوق

اساسي

32

0

32

2

EC480

اقتصادي حقوق

5

مالي محاسبه او سنجش مصرف

تخصصي

32

0

32

2

EC420

تمویل

6

احتمالات I

اساسي

32

0

32

2

EC430

احتمالات II

7

نلري

عمومي

16

0

16

1

4

ثقافت اسلامی

8

انګلیسي د تجارت لپارهI

تخصصي

16

0

16

1

EC450

انګلیسي د تجارت لپارهII

9

 

 

288

0

288

18

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

پنځم سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

پولي اقتصاد، لوی اقتصاد

تخصصي

48

0

48

3

EC511

نړیوال اقتصادI

1

د عامه مالي چارو اساسا

تخصصي

48

0

48

3

EC512

د بودجي تیوري

2

نلري

تخصصي

48

0

48

3

EC513

تیوری انکشاف

3

د منجمنټ اساسات

تخصصي

48

0

48

3

EC514

منجمنت

4

نلري

تخصصي

48

0

48

3

EC515

مارکیټنګ

5

نلري

تخصصي

48

0

48

3

EC516

نورم او استندرد

6

دعامه مالي چارو اساسات

اختیاري

32

0

32

2

EC517

عامه اقتصادI

7

نلري

عمومي

16

0

16

1

5

ثقافت اسلامی

8

 

 

336

0

336

21

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

شپږم سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

نړیوال اقتصادI

تخصصي

48

0

48

3

EC611

نړیوال اقتصادII

1

نلري

تخصصي

48

0

48

3

EC613

بريښايي سوداګري

2

د بودجي تیوري

تخصصي

48

0

48

3

EC614

د بودجي سیاست

3

د منجمنټ اساسات

تخصصي

48

0

48

3

EC615

د تجارت مدیریت

4

نړیوال اقتصادI

تخصصي

32

0

32

2

EC612

سیمه آیز اقتصاد

5

نلري

تخصصي

32

0

32

2

EC616

تهیه اوتدارکات

6

نلري

تخصصي

32

32

0

2

EC618

ترینینگ (عملي کار)

7

عامه اقتصادI

اختیاري

32

0

32

2

EC617

اقتصاد عامهII/انفارماتیک

8

نلري

عمومي

16

0

16

1

6

اسلامي ثقافت

9

 

 

336

32

304

21

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

اووم سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

پولي اقصاد

تخصصي

48

0

48

3

EC711

بانکداری

1

عامه اقتصاد او بودجه

تخصصي

48

0

48

3

EC712

اقتصادي سیاستونه

2

اساسات منجمینټ او بزنس منجمینټ

تخصصي

48

0

48

3

EC713

دبشري منابعو مدیریت

3

تمویل

تخصصي

48

0

48

3

EC714

مالي مدیریت

4

نلري

تخصصي

48

0

48

3

EC715

د څيړني میتودولوژي

5

احصايه

اساسي

32

0

32

2

EC716

SPSS

6

نلري

عمومي

16

0

16

1

7

اسلامي ثقافت

7

 

 

288

0

288

18

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

آتم سمستر

مخکي ضرورت

د مضمون ډول

د سمستر ساعتونه

د کريډيټ تعداد

د مضمون کود

د مضمون نوم

شميره

مجموعه

عملي

نظري

نلري

تخصصي

48

0

48

3

EC811

اسلامي اقتصاد

1

مدیریت او HRM

تخصصي

48

0

48

3

EC812

ستراتيژیک منجمنټ

2

نورم او ستندرډ

تخصصي

48

0

48

3

EC813

بررسی اوکنترول

3

RM

څيړنه

64

64

0

4

EC814

سیمنار

4

RM and SPSS

څيړنه

64

64

0

4

EC815

مونوگراف

5

 

 

272

128

144

17

د ساعتونو او کریډیټونو مجموعه

 

 

2384

160

2224

149

د ټولي تحصیلي دوري مجموعه

 


2023-Oct-04