2022-04-05

د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی ممتاز محصلین 

د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی ممتاز محصلین 

د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی په سطحه لومړی، دوهم او دریم نومره اعلان کړل سول.

یادو محصلینو د ۱۴۰۰ کال په ژمني سمسټر کي

د پوهنځی په کچه لوړه فيصدي خپله کړې ده.

د حقوقو او سیاسی علومو پوهنځی ممتاز محصلین نور اړوند خبرونه
2023-Dec-07